Обязательное социальное медицинское страхование

«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы»

2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V Қазақстан Республикасының Заңы (27.06.2022 жылға өзгертулер мен толықтырулармен)

4-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтаныдру қағидаттары

     Міндетті әлеуметтік медициналық сақтаныдру:

    1) Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасын сақтау және орындау;

     2) аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеудің міндеттілігі;

     3) мемлекеттің, жұмыс берушілердің және азаматтардың ортақ жауапкершілігі;

     4) көрсетілетін медициналық көмектің қолжетімділігі және сапасы;

     5) қордың активтерін тек қана міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге пайдалану;

      6) қор қызметіндегі жариялылық қағидаттарына негізделеді.

5-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқық

      1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке өздері үшін қорға аударымдар және (немесе) жарналар төлеу жүзеге асырылған, сондай-ақ осы Заңның 28-бабының 7-тармағына сәйкес қорға жарналар төлеуден босатылған адамдардың құқығы бар.

      2. Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлемеген жағдайда адамдар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті осындай аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу тоқтатылған

      2-1. Осы баптың 2-тармағының ережелері "Салық және бюджетке төленетін басқа да кезден бастап үш айдан артық алмайды. Бұл құқық адамдарды төленбеген кезең үшін қорға жарналар төлеу міндетінен босатпайды.

      Осындай жарналарды төлеу тоқтатылған кезден бастап үш ай өткеннен кейін төленетін жарналар сомалары төленбеген кезең есебіне есепке жатқызылуға жатады.

міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылмайды.

.

3. Қорға өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар төленбеген адамдар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқық алу үшін қорға төленбеген кезең үшін жарналар төлеуге міндетті, бірақ олар республикалық бюджет туралы заңда ағымдағы қаржы жылына белгіленген жалақының ең төмен мөлшерінің 5 пайызы мөлшерінде төлем күнінің алдындағы он екі айдан аспауға тиіс.

      Егер кезең төленбеген кезеңді есептеу кезінде:

      1) 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін туындаған;

      2) салықтар мен әлеуметтік төлемдердің Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен мөлшерлемелеріне 0 түзету коэффициенті белгіленген қызмет түрлерінің тізбесіне жататын немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне сәйкес халықтың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін немесе төндіруі мүмкін дағдарысты жағдайлар кезеңінде елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қабылданған құқықтық актілердің ережелеріне сай жұмыс беруші міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар есептемеген және (немесе) төлемеген еңбек қызметі кезеңінде кіріс алған кезді қамтыса, есептелетін төленбеген кезеңге қосылмайды.

      3-1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқық алу үшін осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 10) тармақшасында көзделген адамдар медициналық көмек алған күннің алдында кемінде үш ай қатарынан қорға жарналар төлеуге міндетті.

      4. Қорға өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар түспеген не қорға жарналар төлемеген адамдарға "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі ұсынылады.

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V

«Об обязательном социальном медицинском страховании»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.06.2022 г.)

Статья 4. Принципы обязательного социального медицинского страхования

Обязательное социальное медицинское страхование основывается на принципах:

1) соблюдения и исполнения законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании;

2) обязательности уплаты отчислений и (или) взносов;

3) солидарной ответственности государства, работодателей и граждан;

4) доступности и качества оказываемой медицинской помощи;

5) использования активов фонда исключительно на оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;

6) гласности деятельности фонда.

Статья 5. Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования

1. Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и (или) взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 настоящего Закона.

2. В случае неуплаты отчислений и (или) взносов лица получают медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования не более трех месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений и (или) взносов. Это право не освобождает лиц от обязанности уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.

Суммы взносов, уплачиваемые по истечении трех месяцев с момента прекращения уплаты таких взносов, подлежат зачислению в счет неуплаченного периода.

2-1. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

3. Лица, за которых не произведена уплата отчислений и (или) взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования обязаны оплатить взносы в фонд за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Не включается в исчисляемый неуплаченный период, если период при исчислении неуплаченного периода охватывает момент:

1) возникший до 1 января 2020 года;

2) получения дохода в период трудовой деятельности, относящейся к перечню видов деятельности, к которым установлен поправочный коэффициент 0 к ставкам налогов и социальных платежей, утвержденному Правительством Республики Казахстан, или в котором работодатель не исчислял и (или) не уплачивал отчисления и (или) взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с положениями правовых актов, принятых для обеспечения экономической безопасности страны в период кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, в соответствии с актами Правительства Республики Казахстан.

3-1. Для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования лица, предусмотренные подпунктом 10) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, обязаны оплатить взносы в фонд не менее трех месяцев подряд, предшествующих дате получения медицинской помощи.

4. Лицам, за которых не поступили отчисления и (или) взносы в фонд либо которые не уплатили взносы в фонд, предоставляется гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Обязательное социальное медицинское страхование (далее - ОСМС) внедряется в Казахстане в рамках реализации 80 шага Плана нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства и Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы. Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» был подписан Президентом 16 ноября 2015 года.
   «На сегодняшний день разработана и утверждена Дорожная карта реализации проекта «О внедрении системы ОСМС». Создана рабочая группа из сотрудников Министерства здравоохранения и социального развития РК и специалистов заинтересованных структур. Привлечены международные эксперты Всемирного банка и Oxford Policy Mаnаgement. В середине 2016 года на базе Комитета оплаты медицинских услуг МЗСР РК будет создан Фонд социального медстрахования. Его организационно-правовая форма - некоммерческое акционерное общество. Учредителем и единственным акционером Фонда выступит Правительство Казахстана», - сообщил Елжан Биртанов. 
   Вице-министр также отметил, что внедряемая в Казахстане система медстрахования разработана с учетом передового международного опыта и основана на солидарной ответственности государства, работодателя и каждого человека. При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя.
Ставка взносов государства за граждан особых категорий (социально-уязвимые слои населения) составит 7% от среднемесячной заработной платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% в 2017 году, 5% с 2018 года, 6% в 2023 году, с 2024 года - 7%.
   Общий размер ставки взносов работодателей составит 5% от дохода, при этом отчисления начинаются с 2% в 2017 году, 3% в 2018 году, 4% в 2019 году и с 2020 года -5%.
   Ставка взносов работников составит 2% от дохода, при этом их отчисление начнется с 2019 года - 1%, с 2020 года - 2%.
   Ставка взносов самозанятых граждан (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера) составит 7% от дохода. При этом 2% в 2017 году, 3% в 2018 году, 5% в 2019 году и с 2020 года - 7%.
   Взносы работодателей будут относиться на вычеты при исчислении корпоративного подоходного налога, работников и самозанятых граждан - при исчислении индивидуального подоходного налога.
   От уплаты взносов в Фонд социального медстрахования освобождаются 15 категорий граждан, 12 из них - социально-уязвимые слои населения, а также военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов.
   К социально-уязвимым слоям населения относятся:
   - дети;
   - многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка», «Күміс алқа» и получившие ранее звание «Мать–героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;
   - участники и инвалиды ВОВ;
   - инвалиды;
   - лица, зарегистрированные в качестве безработных;
   - лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях;
   - лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры;
   - лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
   - неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им возраста 3 лет;
   - пенсионеры;
   - лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях УИС, за исключением учреждений минимальной безопасности;
   - лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

   «Отчисления от работодателей начнутся с 1 января 2017 года, финансирование из фонда - с 1 июля 2017 года. Вопросы поступления взносов в необходимом объеме относятся к компетенции налоговых органов. За неуплату и уклонение от уплаты взносов предусмотрены штрафы», - добавил Елжан Биртанов.
Чтобы выяснить имеет ли человек медицинскую страховку, работникам медорганизации будет достаточно внести его ИИН в единую электронную базу данных. Если отчисления производятся, то обратившийся имеет право воспользоваться всем спектром услуг, предоставляемых страховкой. Если нет, ему будет оказана помощь в рамках гарантированного объема медицинской помощи, а остальные расходы он будет оплачивать сам. 
   «Необходимо отметить, что объем оказываемой медицинской помощи в рамках ОСМС не зависит от суммы взноса в фонд. Достаточно того, чтобы эти отчисления производились регулярно. Объем помощи не будет зависеть от того, что из-за разницы в зарплате один человек отчисляет в фонд ежемесячно 5 тысяч, а другой - 25 тысяч. Главное, что оба являются плательщиками и при поступлении в больницу каждый из них может рассчитывать на одинаковый пакет услуг. В этом заключается принцип социальной справедливости», - подчеркнул Вице-министр. 
   В завершение брифинга Елжан Биртанов сообщил, что, по прогнозам экспертов, в результате введения ОСМС значительно повысится уровень оказания медицинской помощи в стране, также появится возможность увеличить заработную плату врачам. Больницы смогут приобретать высококлассное оборудование и дорогие медикаменты. ОСМС позволит человеку пройти обследование и, в случае необходимости, получить лечение, не выделяя на эти цели наличные средства из своего бюджета.
   Напомним, согласно Закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» гражданам будет предоставляться 2 вида пакетов медицинских услуг:
   Первый – базовый пакет представляет собой гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает: скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки.
   Для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года предусмотрено предоставление амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторно-лекарственным обеспечением за счет средств республиканского бюджета.
   Второй – страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого Фонда медицинского страхования. В него входит: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь (за исключением социально значимых заболеваний), стационарозамещающая помощь (за исключением социально значимых заболеваний), восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичная помощь.
Право на получение данного пакета предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, являющимся участниками системы обязательного социального медицинского страхования.
   В дополнение к этим пакетам, граждане, при участии в добровольном страховании, могут получить медицинские услуги на основании договора, заключенного с частными страховыми компаниями.

ЧТО ДОЛЖНО ЗНАТЬ НАСЕЛЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ? cкачать

ЧТО ДОЛЖНО ЗНАТЬ НАСЕЛЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ (часть2)? cкачать

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ? скачать

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ? скачать

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ? скачать

Преимущество Единого Call-центра скачать

Call-орталықтың артықшылығы скачать

Бизнес – процесс «Аккредитация субъектов здравоохранения» скачать

Презентация ОСМС скачать

Маршрут оформления инвалидности скачать

Модель выявления побочных эффектов после вакцинации скачать

Лечение граждан Республики Казахстан за рубежом скачать

Список зарубежных клиник, осуществляющих лечение граждан Республики Казахстан скачать

Рассмотрение обращений граждан РК по вопросам здравоохранения скачать

https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/ https://www.psychopsy.com/toto-sgp/ https://majorzeman.eu/slot-demo/ https://bahama.digital/slot-demo/ https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/ https://www.rioquente.com.br/slot-demo/ https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/ https://nasrsolar.com/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://www.bethlatimermd.com/slot-demo-pragmatic/ https://www.tyllcz.eu/slot-demo/ https://drift82.com/togelsgp/ https://gozlvet.com/slot-demo/ https://www.tyllcz.eu/rtp-live/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.pilipiuk.com/slot-demo/ https://hprrov.com/slot-demo/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/